محصولات Frio

کیف خنک نگهدارنده انسولین فریو

کیف خنک نگهدارنده انسولین فریو
انسولین بایستی تا قبل از باز شدن در یخچال نگهداری شود